KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

Mutfakto.com ‘a erişim sağlayan, hesap oluşturan, mobil uyuglamasını kullanan bütün ziyaretçiler (Bundan sonra ziyaretçi diye anılacaktır) bu kuralları kendi açık rızasıyla kabul eder.

SÖZLEŞME KONUSU:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince verilerin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesidir.

Mutfakto.com, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına, ziyaretçilerden çeşitli bilgiler toplar.
- Kullanıcının tarayıcısına bağlı olan çerez ve/veya cookiler
- IP Adresi
- Ziyaret ettiği mekanlar
- Yazdığı yorumlar
- Yaptığı mekan değerlendirmeleri
- Rezervasyon işlemleri
- İndirim kodu talep etmesi
- ve platform üzerindeki diğer fonksiyonel kapsamına giren işlemler

Verileri, Mutfakto.com ‘a bağlı olan sunucu veya sunucularda; bilgilerin gizlilik mahiyeti göz önünde bulundurularak en üst güvenlik seviyesinde saklanır.
Ziyaretçinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak; ziyaretçinin bilgi gizliliği göz önünde bulundurulacak şekilde, kendisiyle alakalı özel bilgiler gizlenmek dahilinde (Ad, soyad, ip adresi ve diğer kişisel verileri) olmak üzere, bu verileri mekan sahipleri ile paylaşabilir. Ziyaretçi, vermiş olduğu verilerin doğruluğu ve güncel olmasından sorumlu olacaktır.
Ziyaretçiler, mekan sahiplerine özel olarak bir istekte bulunmak isterse;
- İndirim kodu talebi
- Rezervasyon talebi
gibi durumlarda, Ziyaretçinin platforma önceden vermiş olduğu ve veritabanına kaydedilen (Ad, soyad, mail adresi, ziyaret tarihi ve saati, işlem zamanı vb.) bilgileri mekan sahipleriyle paylaşması için kendi açık rızasıyla onay verir.
Ziyaretçiler, Mutfakto üzerinde yapacağı mekan değerlendirmelerinde; Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. özel nitelikli kişisel verileri paylaşamaz.
Ayrıca, kullanıcının yapmış olduğu işlemlerde; ad, soyad, mail adresi, ip adresi, platforma eriştiği cihaz markası/modeli ve yapmış olduğu fonksiyonel işlemler ve özel nitelikli veriler için kullanıcının rızası alınmak suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

6– Mutfakto, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri;
* Veri Sorumlusu,
* 3. Parti veri toplama şirketleri dışında üçüncü şahıslara vermeyecektir ve işlemeyecektir.

7– Mutfakto; Ziyaretçi’ye ait verileri,
– kağıt ortamında,
– elektronik ortamda,
– elektronik araçlarda (hard disk, flash bellek, CD, DVD  vb.),
– sanal ortamlarda (internet, bulut sistemleri),
bulundurabilir, depolayabilir, işleyebilir.

8– Mutfakto; Ziyaretçi’ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanması için idari, teknik ve hukuki önlemleri alacaktır. Yine söz konusu verilerin üçüncü şahısların ele geçirmesinden sorumlu olacaktır. Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir. Ziyaretçi’nin aleyhine haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmayacaktır.
9– Ziyaretçi’ye ait söz konusu tüm veriler, Ziyaretçi’nin hesabını kapatması, talep etmesi veya ziyaretçinin kendi ip adresini bildirmek suretiyle; işlenmesini reddetmesi durumunda, bu veriler Mutfakto tarafından kağıt, elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan döndürülemeyecek şekilde silinecek ve yok edilecektir.
10– Ziyaretçi’ye iş bu sözleşmede yazılı bütün maddeler okunup, izah edilmiştir. Ziyaretçi, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesi ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.

İş bu sözleşmede geçen kişisel verilerimi işlenmek üzere kendi özgür irademle ve rızamla vermiş bulunmaktayım.